Prof. zw. Ryszard Otręba
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Recenzja dorobku artystycznego i osiągnięć twórczych dr Piotra Korzeniowskiego do przewodu habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne (część I)

Pragnę złożyć Panu Dziekanowi oraz Radzie Wydziału Malarstwa moje serdeczne podziękowania za zaproszenie mnie do sporządzenia recenzji i udziału w obradach. Wysoko cenię realizację planów artystycznych tego Wydziału, które są na miarę entuzjazmu i ambicji jej pedagogów dla edukacji plastycznej Krakowa, Polski. Ostatnio miałem taką okazję wiele lat temu, gdy swój przewód na stanowisko docenta przeprowadzał Prof. Jan Pamuła – wybitny pedagog, artysta i były rektor naszej Uczelni.

Pan Piotr Korzeniowski studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1992–1997. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem docenta Zbigniewa Grzybowskiego. Ukończył również Studium Pedagogiczne w krakowskiej ASP w roku 1998. W latach 1996–2001 był asystentem w pracowni malarstwa prof. Sławomira Karpowicza. W tym samym roku wygrał konkurs na stanowisko asystenta. Od roku 2001 jest asystentem, a od 2008 roku adiunktem w pracowni malarstwa prof. Adama Wsiołkowskiego. W listopadzie 2005 roku uzyskał tytuł doktora sztuki, w dyscyplinie malarstwo. Od roku akademickiego 2010–2011 pełni funkcję kierownika pracowni rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Prowadzi także zajęcia fotografii portretowej w krakowskiej Szkole Kreatywnej Fotografii.

Moja ocena powinna obejmować okres od ostatniej nominacji to jest od roku 2005, ale pragnę również przypomnieć wybrane osiągnięcia z lat wcześniejszych, gdyż pozwolą one pełniej ocenić bogaty dorobek w różnych dziedzinach aktywności twórczej dr Piotra Korzeniowskiego, potwierdzony udziałem w ważnych wydarzeniach artystycznych. Zorganizował 17 indywidualnych wystaw malarstwa w Polsce oraz w Niemczech, w tym pięć wystaw po przyznaniu doktoratu m. in. w Krakowie, Kielcach, Poznaniu i w Görlic. Brał udział w 85 wystawach zbiorowych i międzynarodowych malarstwa, grafiki i fotografiki, w tym 34 po otrzymaniu doktoratu. Niniejsze liczby świadczą o niesłabnącym udziale w wystawach po przeprowadzeniu przewodu doktorskiego. Jest laureatem nagród i wyróżnień przyznanych na Ogólnopolskich wystawach malarstwa w Legnicy i Wrocławiu. Stypendysta Ministra Kultury RP. Otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku, wybrany z pośród kilku tysięcy kandydatów ze świata.

Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę warsztatową i fotografikę. Zajmuje się również projektowaniem graficznym. Na szczególną uwagę zasługuje długa lista dotycząca wykazu działalności organizacyjnej Piotra Korzeniowskiego na rzecz macierzystej Uczelni. Świadczy to o zaangażowaniu i stałej gotowości podejmowania wszelkich wyzwań, często bardzo pracochłonnych. Posiada wyjątkową zdolność łączenia własnej twórczości z pracą sprawnego organizatora.

Znam dzieła Korzeniowskiego z wystaw krajowych i indywidualnych oraz z atrakcyjnie przygotowanej dokumentacji. Ujawnia w niej metodę pracy, zasadę budowy struktury obrazu. Kolejne kompozycje podporządkowuje układom geometrycznym, które otrzymują nową funkcję psychicznego oddziaływania. Od początku swojej samodzielnej twórczości, reprezentuje postawę innowacyjnej metody pracy, odpowiedzialny poszukiwacz wobec wielkości recepcji malarstwa. Wyznaczył dla siebie klarowną drogę poszukiwań własnej ekspresji, stosując rozpoznawalne środki. Każde kolejne dzieło posiada cechy lekkości i swobody realizacyjnej, tak jakby powstawało bez większego wysiłku. Są precyzyjnie wykreślone, a poprzez zagęszczanie układów, tworzy indywidualne cechy jednoznacznie określające jego żywotny charakter. Buduje kompozycje mieszczące się ekspresją pomiędzy imaginacją a realnością, czystą abstrakcją a życiem.

Odważnie dociekliwy znalazł dla siebie pole, które mądrze eksploatuje i ciągle poszerza możliwości nadawania swoim kompozycjom wizualnego wyrazu. Swoje wizje plastyczne konsekwentnie realizuje stosując rodzaj stempla pozwalającego na zwielokrotnienie wcześniej opracowanego znaku. Nie obawia się stosowania powtórzeń, które w jego przypadku są użyty wyjątkowo celowo. Duże wrażenie wywołał na mnie obraz Pana Piotra Korzeniowskiego, eksponowany w zeszłym roku na wystawie w Galerii ASP w Krakowie, w którym z kolei zwielokrotniona linia wywoływała wrażenie budowania nowej przestrzeni. Owa przestrzeń wymyka się z tradycji akademickiego rygoru podporządkowania dzieła tak zwanej płaszczyźnie obrazu. Osiągnął niezwykłą biegłość realizacyjną, która świadczy o dobrze pojętym stosunku do sztuk wizualnych.

Pan Piotr Korzeniowski reprezentuje postawę wolnego artysty, wymagający wobec samego siebie, odkrywcy nowych możliwości interpretacyjnych dzieła artystycznego. Oczekuje od widza refleksji, zatrzymania się i zastanowienia. Odczuwa potrzebę dzielenia się swoimi przeżyciami. W akcie tworzenia upatruje możliwość nawiązania swoistego dialogu z odbiorcą, zaprasza do medytacji. Nagromadzone w każdej kompozycji znaki elementarne, symbole, kody zmuszają odbiorcę do poszukiwania odniesień do tradycji filozoficznej.

Posiada potrzebne kwalifikacje pedagogiczne, lubi rozmawiać o problemach nurtujących studentów, chętnie dzieli się doświadczeniami z kolejnych eksperymentów. Prowadzi zajęcia z rysunku, kładąc główny nacisk na autentyczność wypowiedzi, poznanie faktów, swobodę twórczą i kreację własnych idei. Mówi o roli rysunku w kształtowaniu postawy twórczej; o specyfice rysunku jako 3 medium; oraz o celach artystycznych możliwych do osiągnięcia za pośrednictwem wybranego medium. Uważa, że edukacja plastyczna powinna przygotować studentów do percepcji sztuki najnowszej, oraz do poszukiwania własnej drogi wypowiedzi artystycznej. Stara się studenta stymulować intelektualnie w różnych kierunkach. Korzysta także z tradycyjnego sposobu kontaktu ze studentem. Wprowadził rygor szkicownika, który jest przedłużeniem studium i bazą notacji obserwacji natury i miejscem na własną twórczość.

Twórczość Piotra Korzeniowskiego recenzowana jest na łamach prasy codziennej i innych, stanowiąca wdzięczny materiał dla krytyków, oraz znawców jego sztuki. Publikuje także teksty autorskie w katalogach wystaw m.in. O portretach dzieci autorstwa S. Wyspiańskiego, Pustynia – tekst w katalogu wystawy indywidualnej, Zbigniew Bajek – w poszukiwaniu wyjścia z labiryntu, Miejsce naznaczone w katalogu wystawy międzynarodowej o tym samym tytule, Sztuka w magazynach, czy magazynowanie sztuki? w Wiadomościach ASP, Schwarzweissdialog także w Wiadomościach ASP. Jest współautorem polsko-niemieckiego projektu artystycznego pt. Miejsce naznaczone, w którym wzięło udział około 30 artystów z Polski i Niemiec.

Dostarczona dokumentacja dotycząca dorobku artystycznego dr Piotra Korzeniowskiego świadczy o jego autentycznym zaangażowaniu oraz pasji w poszukiwaniu nowych form ekspresji. Obdarzony dużym talentem twórczym i organizacyjnym, występuje nieustannie z nowymi pomysłami. Jego malarstwo jest z powodzeniem eksponowane w kraju oraz na wystawach sztuki polskiej za granicą. Prace Piotra Korzeniowskiego reprezentują poziom międzynarodowy.

Z pełnym przekonaniem popieram wniosek Rady Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie o uznaniu jego dokonań twórczych i przyznania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne.

Prof. Ryszard Otręba


Share: